Siófoki

Gyümölcstermesztési

Zrt.

Iskolagyümölcs
2019/2020

A földművelésügyi miniszter 29/2017. (VI. 7.) FM rendelete az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;
 2. fenntartó: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 4. § 9. pontja szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban - e rendelet szerint - kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy;
 3. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó, csomagolt és jelölt termék;
 4. megyei kormányhivatal: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal;
 5. iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program;
 6. köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b), c) és j) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;
 7. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;
 8. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott időtartam;
 9. tankerületi központ: a köznevelési törvényben, illetve az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartó;
 10. társulás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;
 11. termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, aki vagy amely az 1. mellékletben - összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével - szereplő terméket állít elő;
 12. termelői szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;
 13. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

2. §

 1. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1-8. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5-8. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 17. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.
 2. A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
 3. A program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartója.

3. A programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

3. §

 1. A programban az a kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az iskolagyümölcs-programban, illetve a programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).
 2. Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
  1. az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,
  2. az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy
  3. - hatályos cégkivonata alapján - tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.
 3. Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a program keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet) 6. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.
 4. A kérelmező programban történő részvételének a 2018/2019. tanítási év vagy az azt követő tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása - külön kérelem benyújtása nélkül - az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő, feltéve, hogy a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A 2017/2018. tanítási év vagy az azt megelőző tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás a 2018/2019-es és az azt követő tanítási évekre nem vehető figyelembe.
 5. A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül minden évben január 1. és január 31. között a (7) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.
 6. Az a kérelmező jogosult az (5) bekezdés szerinti kérelem benyújtására, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
 7. Ha az (5) bekezdés szerinti kérelem elektronikus úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megelőzően a meghatalmazottnak a Kincstár által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként, ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, továbbá az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania személyesen vagy postai úton a meghatalmazó lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére.
 8. A Kincstár a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított
 9. A Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezők listáját minden év február 28-áig közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

4. §

 1. A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.
 2. A tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.
 3. A tankerületi központ egy tanítási év vonatkozásában egy járásba tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmezővel köthet megállapodást. A tankerületi központ eltérő járásba tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböző kérelmezőkkel is köthet megállapodást.
 4. A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következő tanítási évre vonatkozó tanulólétszám, szállítási időszakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, kísérő intézkedések alkalmainak száma, valamint munkafüzet kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell. A megállapodás módosításának kötelező tartalmi elemeit magában foglaló - a 9. melléklet szerinti adatokat tartalmazó - nyomtatványt a Kincstár a honlapján közzéteszi.

5. §

 1. Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több - megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó - kérelmező esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
  1. aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 20. § (5) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;
  2. aki vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a szerződéskötési ajánlatban szereplő, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében - Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten - termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint
  3. aki vagy amely a megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 3. melléklet szerinti kísérő intézkedést valósított meg.
 2. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmező részére a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év során megvalósított kísérő intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísérő intézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.
 3. A programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ajánlatot az előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezőnek a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania a fenntartó által közzétett módon és határidőben.
 4. A fenntartónak az (1) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb június 22-éig kell megkötnie a 4. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti előnyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, az (1) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezővel kell a szerződést megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor kizárólag az érintett járás vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

6. §

 1. A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező a tanítási év közben a 4. § (1) bekezdése szerinti, adott tanítási évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott, az 5. § (4) bekezdése szerinti rangsorban következő kérelmezőre. A kérelmezőnek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell - a Kincstár által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - a Kincstárhoz benyújtani. Ha az átruházás megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.
 2. A megállapodásban szereplő termékeket a tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával lehet úgy módosítani, hogy az egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szereplő megállapodásminta szerinti azonosító adatait, valamint a 4. melléklet 4. pontjában foglaltakat. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmezőnek legkésőbb a teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig - a Kincstár által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - a Kincstárhoz kell benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított harminc napon belül jóváhagyja.
 3. A szállítások fenntartása érdekében a 21. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget az 5. § szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat jogerőre emelkedését vagy a megállapodás felmondását követően a fenntartó az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel a 4. és 8. §-ban meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás időtartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmezőnek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 9. §-ban meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig kell a Kincstárhoz benyújtania.

7. §

 1. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 10. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a 13. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, a kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést.
 2. A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat, dokumentumokat a kiállításuktól számított öt évig megőrizni.

8. §

 1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a fenntartó - mint szerződő felek - között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön
  1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;
  2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel, -zöldséggel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma, a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, a kedvezményezettek létszáma a feladatellátási helyeken;
  3. a szerződés időtartama;
  4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
  5. a szállítandó termékek megnevezése és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;
  6. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát vagy gyűjtőszámlát állít ki;
  7. a termékek termelésének, előállításának helye (Magyarország, Európai Unió);
  8. a magas minőségű termékek mennyisége [különösen a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. mellékletének megfelelő integrált termesztésből származó termék; a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló VM rendeletnek megfelelően előállított ökológiai termesztésből származó termék];
  9. a támogatott termék kiosztásának ideje;
  10. a 17. § (2) bekezdésében meghatározott kísérő intézkedések alkalmainak száma, és hogy vállal-e munkafüzet-kiosztást;
  11. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során a 7., 8., 12., 13. és 17. §-ban foglaltak szerint járnak el;
  12. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 18. §-ban foglaltakat teljesíti;
  13. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;
  14. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;
  15. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a Kincstár által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;
  16. a kérelmező és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.
 2. A megállapodás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelő nyomtatványt a Kincstár a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
 3. A megállapodásban a szállítandó termékmennyiséget a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számának a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követő tanítási év első évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1-5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
 4. A termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.
 5. Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában az öt tanítási napot magában foglaló hetek vehetőek figyelembe.

9. §

 1. A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4., 5. és 8. § szerinti, a következő tanítási évre vonatkozó megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon évente május 15. és június 26. között, postai úton kell benyújtania a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, továbbá a kérelemnek a megállapodás vagy módosított megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre.
 2. A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. és 8. § szerint megkötött megállapodás vagy módosított megállapodás egy másolati példányát.
 3. A kérelmező a 4., 5. és 8. § szerinti megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására - a 6. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével - tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.
 4. Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás hiányos, vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, a Kincstár hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ha a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, módosított megállapodást, akkor a hiányzó megállapodás, módosított megállapodás hiánypótlás keretében utólag már nem nyújtható be.
 5. A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemről hozott döntését minden év augusztus 22-éig közli a kérelmezővel. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követő tanítási évre fenntartónként, és a 8. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint az azokra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a fenntartót tájékoztatni.
 6. A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az egyes teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban fenntartónként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A 20%-on felüli átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az 1. mellékletben az adott termékre meghatározott támogatási mértéknek megfelelő összeg jogosulatlan támogatásnak minősül.

5. A támogatás igénylői

10. §

 1. A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,
  1. amelynek a programban történő részvételét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv előzetesen jóváhagyta, és
  2. amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott, 4., 5. és 8. § szerinti megállapodással.
 2. Támogatást igényelhet az a 3. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti kérelmező is, valamint a támogatás annak a 3. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti kérelmezőnek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

6. A támogatott termék

11. §

 1. A program keretében - a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel - szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 12. § (1) bekezdése szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, 1. mellékletben meghatározott termék lehet.
 2. A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

12. §

 1. Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.
 2. A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

7. A támogatott termék kiosztása

13. §

 1. A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
 2. Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a tanuló távolléte folytán, vagy amiatt marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, mert a tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az 1-6. évfolyamokba, a ki nem osztható mennyiség a 8. § (3) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.
 3. A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével, és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével, a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Ha a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, akkor fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely osztálya vagy évfolyama esetében történt meg.
 4. A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a köznevelési intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  1. a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója;
  2. a jegyzőkönyv készítőjének neve;
  3. a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben;
  4. a selejtezés oka;
  5. keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének aláírása.
 5. Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 11-12. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával, vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.
 6. A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a közétkeztetéstől eltérő időpontban gondoskodni.

8. A támogatás forrása

14. §

 1. A program támogatására a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.
 2. Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a következő tanítási évre rendelkezésre álló támogatási keretről - a 17. § (1)-(3) bekezdése szerinti bontásban - minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

9. Visszaosztási eljárás

15. §

 1. Ha a 4. és 8. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanítási év vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 14. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 14. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4. és 8. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a megállapodás alapján az adott tanítási év vonatkozásában a szállítani kívánt termékek 1. mellékletben szereplő támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével - a jóváhagyható megállapodások alapján - a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.
 2. Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 13. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 8. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.
 3. Ha a Kincstár a megállapodást az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a szállítási időszak arányos csökkentésére.

10. A kifizetési kérelem

16. §

 1. A támogatási összeg kifizetése iránti - a 8. melléklet szerinti adattartalmú - kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig a kérelmező székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és termékenként legfeljebb a 9. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.
 2. A kifizetési kérelemhez csatolni kell
  1. a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét;
  2. a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre;
  3. a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések - ideértve a 17. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának - megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni
   1. a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,
   2. a résztvevő tanulók számát,
   3. a megvalósítás időpontját,
   4. a köznevelési intézmény OM azonosító számát,
   5. a kóstoltatott termékek felsorolását,
   6. az átvett munkafüzetek darabszámát, és
   7. a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását; valamint
  4. a teljesítési időszakban a program keretében kiszállított, támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.
 3. A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtását megelőző tizedik napig a Kincstár által közzétett nyomtatványon köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói jogok átadásáról és OM azonosító-változásokról. Az egyes fenntartók kapcsán időszakonként és termékenként jóváhagyott mennyiségeket érintő fenntartói és OM azonosító-változásokat illetően a Kincstár módosítja a 9. § (5) bekezdése szerinti döntését. A döntés módosítása során a kérelmező számára nem hagyható jóvá a 9. § (5) bekezdése szerinti, a kérelmező részére korábban időszakonként és termékenként jóváhagyott összes mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a 10. melléklet szerinti, az új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a Kincstár részére.
 4. A Kincstár az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1-6. évfolyamra járó tanulók létszáma alapján a 9. § (5) bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 9. § (6) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében leírtak alkalmazandók.
 5. A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
 6. A Kincstár a támogatás kifizetése iránt a kifizetési kérelem beérkezésének napját követő három hónapon belül intézkedik.

11. Az igényelhető támogatás mértéke

17. §

 1. A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 11. és 12. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy hétre és egy főre számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Ha a megállapodásban szereplő termékekre jutó - 1. melléklet szerinti - támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor a Kincstár az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét arányosan csökkenti.
 2. A 3. mellékletben meghatározott, a tanítási év során megvalósított, legalább négy, fogyasztásra kész állapotban átadott friss zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanítási évenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.
 3. A (2) bekezdés szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhető támogatás munkafüzetenként bruttó negyven forint. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti, 1-6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.

12. A programot népszerűsítő kommunikáció

18. §

A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátokat a program teljes időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vevő feladatellátási helye főbejáratánál elhelyezze.

13. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

19. §

 1. A Kincstár az adott tanítási évben a 9. § (1) bekezdésében meghatározott időszak után benyújtott - a 4., 5. és 8. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás vagy módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás alapján megállapítható, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.
 2. Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában - ugyanazon év benyújtási időszakában benyújtandó - több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó által - a 4. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül - a 9. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 9. § (1) bekezdése szerinti, a Kincstárnál korábban érkeztetett kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.
 3. A Kincstár a 9. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlásban szabott határidőn túl teljesített hiánypótlást a döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

20. §

 1. A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a fenntartó által kötött, a 4., 5. és 8. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül a Kincstár ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanítási évre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, továbbá a 13. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
 2. A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban és a 8. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellenőrzés során a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban és a 8. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísérő intézkedés végrehajtását, a munkafüzetek kiosztását igazoló dokumentumokat, valamint az egyéb, e rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, és a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult ellenőrizni.
 3. Ha a Kincstár az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, és a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben előírt feltételeket, illetve a 8. § (1) bekezdés 3-7. és 10. pontjának megfelelően a megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, akkor a Kincstár
  1. a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében,vagy
  2. elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.
 4. Ha a kérelmező által a 8. § (4) bekezdésében meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége a Kincstár által az adott időszakra és az adott fenntartó kapcsán jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre eső - 1. melléklet szerinti, egy adagra meghatározott támogatási mérték szerint kiszámított - támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.
 5. Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a (3) bekezdés szerinti szankció megállapításán felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. A Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a meg nem felelésről szóló jogerős határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.
 6. Ha a tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor az (5) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének megfelelően a folyamatban lévő tanítási év végétől tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmező programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.

21. §

 1. Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 13. § (6) bekezdésében, valamint a 4. melléklet 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
 2. Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 13. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
 3. Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 13. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 18. § szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felelősségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
 4. Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget az 5. § szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4., 5. és 8. § szerinti megállapodására vonatkozó, 9. § szerinti jóváhagyás a 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési időszakok vonatkozásában visszavonásra kerül. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak jogerőre emelkedését követően az érintett fenntartó részére is megküldi.

14. Záró rendelkezések

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017/2018-as és az azt követő tanítási évekre vonatkozóan benyújtott kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

23. §

Ez a rendelet

 1. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet,
 2. a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 3. az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, és
 4. az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. §

Hatályát veszti az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet.